جناب آقای محسن قرآن نویس

من بعد از انجام دو مرتبه کاشت مو به نتیجه مورد نظرم نرسیدم.در آمریکا با روش اسکالپ آشنا شدم و بعد از تحقیقات کامل به دلیل کیفیت بالا و کارهای به مراتب بیشتر و بهتر، مرکز تخصصی اسکالپ مریم آیرملو را انتخاب کردم.....و در نهایت از نتیجه کار کاملا راضی هستم.

من بعد از انجام دو مرتبه کاشت مو به نتیجه مورد نظرم نرسیدم.در آمریکا با روش اسکالپ آشنا شدم و بعد از تحقیقات کامل به دلیل کیفیت بالا و کارهای به مراتب بیشتر و بهتر، مرکز تخصصی اسکالپ مریم آیرملو را انتخاب کردم.....و در نهایت از نتیجه کار کاملا راضی هستم.

من بعد از انجام دو مرتبه کاشت مو به نتیجه مورد نظرم نرسیدم.در نهایت بعد از انجام روش های درمانی متعدد و بی نتیجه بودن در سفری که به آمریکا داشتم با روش اسکالپ آشنا شدم و بعد از تحقیقات کامل، مرکز تخصصی اسکالپ مریم آیرملو را انتخاب کردم.به دلیل کیفیت بالا و کارهای به مراتب بیشتر و بهتر ....

و در نهایت از نتیجه کار بسیار راضی هستم.

دیدگاه خود را بیان کنید