جناب آقای احمد فرعی

من به دلیل ریزش های ارثی مو از دوران جوانی مو های سرم را از دست دادم.اسکالپ تنها و بهترین کار ممکن برای ایجاد تراکم مو بر روی سرم بود. بعد از تحقیقات کامل با مرکز اسکالپ آشنا شدم و بعد از انجام کار کاملا راضی هستم و به تمام دوستانم که مثل من هستند فقط مرکز اسکالپ را پیشنهاد میکنم.

من به دلیل ریزش های ارثی مو از دوران جوانی مو های سرم را از دست دادم.اسکالپ تنها و بهترین کار ممکن برای ایجاد تراکم مو بر روی سرم بود. بعد از تحقیقات کامل با مرکز اسکالپ آشنا شدم و بعد از انجام کار کاملا راضی هستم و به تمام دوستانم که مثل من هستند فقط مرکز اسکالپ را پیشنهاد میکنم.

من به دلیل ریزش های ارثی مو از دوران جوانی مو های سرم را از دست دادم.

من تمام روش های درمانی را طی سالها امتهان کردم و به هیچ نتیجه مطلوبی نرسیدم.

امسال با این روش توسط یکی از شاگردانم آشنا شدم.

متوجه شدم که اسکالپ تنها و بهترین کار ممکن برای ایجاد تراکم مو بر روی سرم میباشد.

بعد از تحقیقات کامل با مرکز اسکالپ آشنا شدم و بعد از انجام کار کاملا راضی هستم و به تمام دوستانم که مثل من هستند فقط مرکز اسکالپ را پیشنهاد میکنم.

دیدگاه خود را بیان کنید